Accueil Manifestations Walcophil16 Liens Publications

Beginnersklasse tentoonstelling

Namen - Henegouwen

01/10/2016


BIJZONDER REGLEMENT


Artikel 1

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen, op initiatief van de Provinciale Filatelistische Raad van Namen en met de instemming van de Filatelistische Raad van Henegouwen, heeft aan de filateliekring Yvetois de organisatie van de regionale beginnersklasse tentoonstelling Namen - Henegouwen toegewezen.

Deze tentoonstelling gaat door op zaterdag 01/10/2016 van 9 tot 17 uur .

De tentoonstelling vindt plaats in de Hall Omnisports - Allée du 125ème Régiment d'Infanterie - 5650 Walcourt.


Artikel 2                                                                    

De Provinciale Filatelistische Raad van Namen heeft de Heer Willy Monfils aangesteld als coördinator (Chemin de la Boscaille , 110 - 1457 Walhain-Saint-Paul - 010/65.95.06 - bs132331@skynet.be).

Alle briefwisseling met betrekking tot de tentoonstelling moet gericht worden aan het organiserend bestuur : Jean-Marie GUIDOSSE - Rue de Charleroi 118 - 5650 Yves-Gomezée - 071 / 65.03.50 - guidosse.jm@scarlet.be.


Artikel 3

Het tentoonstellingsreglement van de K.L.B.P. voor tentoonstellingen met beginnersklasse is van toepassing, alsook de onderhavige richtlijnen van dit bijzonder reglement.


Artikel 4

Ieder lid die aangesloten is aan een club die op haar beurt aangesloten is aan de KLBP mag deelnemen aan deze tentoonstelling.

De inzendingen die voorheen in een regionale tentoonstelling een zilveren medaille of hoger behaald hebben worden niet toegelaten tot deze tentoonstelling.


Artikel 5


De competitieve tentoonstelling is bestemd voor verzamelingen in de volgende disciplines:

- Traditionele Filatelie (drie perioden: vóór 1875 - van 1875 tot 1945 - na 1945)

- Fiscale Filatelie

- Postgeschiedenis (drie perioden: vóór 1875 - van 1875 tot 1945 - na 1945)

- Postwaardestukken

- Aerofilatelie en Astrofilatelie

- Thematische Filatelie

- Maximafilie

- Jeugdfilatelie

- Eén kader klasse

- Open Filatelie

- Prentbriefkaarten


Artikel 6

1. De aanvragen tot deelneming getekend door de voorzitter van een bij de K.L.B.P. aangesloten kring dienen uiterlijk voor 30 juni 2016 aan het organisatiecomité van de filateliekring Yvetois te worden overgemaakt. De aanvraag moet het volgende omvatten :

- Een kopie van het plan

- Vermelding van eerder behaalde resultaten (een kopie van de identiteitskaart)

- Het gewenste aantal vlakken

- De klasse waarin de deelname moet worden opgenomen

- Een korte beschrijving van de inhoud van de verzameling (maximaal 3 regels)

Het aantal inzendingen per deelnemer is onbeperkt, voor elke verzameling dient een afzonderlijk inschrijvingsformulier te worden ingevuld.

2. De toewijzing van het aantal vlakken zal door het organiserend bestuur uiterlijk op 31 augustus 2016 aan iedere deelnemer worden meegedeeld.

3. Het Organiserend Comité kan, op uitnodiging, een ere-salon en een propaganda-tentoonstelling opzetten.


Artikel 7

De verzameling moet op aparte bladen worden gemonteerd, verzamelingen op album bladen worden niet aangenomen.

Het formaat van de volgende bladen is toegestaan, op voorwaarde dat het totaal gelijk is aan 16 A4-bladen:

- A4 : 21 cm x 29,7 cm of 23 cm x 29 cm

- A3 : 42 cm x 29,7 cm of 46 cm x 29 cm

- 31 cm x 29 cm

Deelnemingen van minder dan 2 vlakken is niet toegestaan, behalve voor de klasse "één kader".

De klasse "één kader" is niet van toepassing op de open filatelie.

De klasse "één kader" zal een minimum aan bladen moeten hebben gelijk aan 16 vellen A4.

De identiteit van de deelnemer en bladnummering moet aan de achterkant van elk blad aangebracht worden.

Elk blad moet in een transparante omhulsel zitten.

Tijdens de tentoonstelling mag geen enkele verzameling worden gewijzigd of weggenomen.


Artikel 8

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 2,50 per toegewezen vlak. Het verschuldigd bedrag dient uiterlijk op 15 september 2016 overgemaakt te zijn op rekening BE93-0001-5744-7467 op naam van de filatelie kring Yvetois.

Exposanten in de jeugdklasse zijn vrijgesteld van inschrijvingsrechten.


Artikel 9

Om voor beoordeling in aanmerking te komen moet een verzameling een minimum en maximum aantal vlakken bevatten, behalve voor de verzamelingen één kader :

- 2 tot-4 vlakken voor volwassenen

- 2 tot 3 vlakken voor jongeren (klasse A - van 10 tot 15 jaar)

- 2 tot 3 vlakken voor jongeren (klasse B - 16-18 jaar)

- 2 tot 3 vlakken voor jongeren (klasse C - 19-21 jaar)


Artikel 10

Elke deelnemer of zijn vertegenwoordiger kan zijn verzameling zelf opstellen op vrijdag 30 september 2016 van 16 tot 19 uur en ze wegnemen op zaterdag 01 oktober 2016 na sluiting van de tentoonstelling en met het akkoord van het Organisatie Comité.

Voor deelnemers die hun collecties niet zelf opstellen, kunnen ze per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het secretariaat van het Organiserend Comité. De verzameling moet dan in het bezit zijn van het Organiserend Comité uiterlijk op 23 september 2016.

De deelnemer of zijn vertegenwoordiger biedt zich vooraf aan bij de verantwoordelijke voor het opstellen en of wegnemen van de verzameling. Niet verwijderde collecties zullen worden teruggestuurd aan hun eigenaars op hun kosten en verantwoordelijkheid voor 31 oktober 2016.

Een onderhoud van de exposanten met de leden van de jury zal plaatsvinden op zaterdag 01 oktober 2016 vanaf 15 uur, op voorwaarde dat de exposant het aangevraagd heeft.


Artikel 11

De hele tentoonstelling wordt gedekt door de verzekering van de KLBP overeenkomstig artikel 14 van het Algemeen Reglement voor tentoonstellingen.


Artikel 12

Het organisatiecomité houdt zich het recht voor om, indien nodig, en na beraadslaging met de provinciale Filatelistische Raad van Namen, wijzigingen aan dit Bijzonder Reglement aan te brengen voor de gevallen die niet in het reglement zijn opgenomen. Deze beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.


    Reglement NL Règlement particulier - Version néerlandaise - Définitif.pdf Formulaire d'inscription - Définitif.pdf